Privacy reglement

Privacy reglement

Arbogrit vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gegevens van onze zelfstandige professionals en die van onze klanten en hun werknemers. Daarnaast ondersteunen wij onze zelfstandige professionals wat betreft privacy en verwerking van persoonsgegevens.

Door middel van dit reglement willen wij alle betrokkenen informeren over hoe Arbogrit omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren 4 typen persoonsgegevens:

 1. Gegevens van werkgevers (zoals NAW-gegevens, financiële gegevens, KvK-nummer, en mailadressen);
 2. Gegevens van zelfstandige professionals in ons netwerk (zoals NAW-gegevens, e- mailadressen, geboortedatum, financiële gegevens, BIG-registratie, btw en KvK nummer, cv, informatie over (lopende) opdrachten, etc.).
 3. Gezondheidkundige en afgeleide gegevens van medewerkers (zoals NAW-gegevens, geboortedatum, datum verzuimmelding, datum indiensttreding, informatie over ziektebeeld en de voortgang van herstel). Deze gegevens worden enkel geregistreerd in het medisch dossier van de bedrijfsarts;
 4. Gegevens van sollicitanten (zoals NAW-gegevens, cv, motivatiebrief).

Wie mag uw gegevens inzien?

De medewerkers van Arbogrit hebben inzicht in de gegevens, zoals boven beschreven in punt 1, 2 en 4, van werkgevers en zelfstandige professionals. Enkel de behandelend bedrijfsarts en indien aanwezig diens gedelegeerde onder voorwaarden, mag gezondheidkundige en afgeleide gegevens inzien.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een basisovereenkomst arbodienstverlening of sociaal-medische advisering waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Arbogrit onderworpen is.

Reikwijdte

Het Privacy-reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens, geautomati- seerd of niet-geautomatiseerd binnen Arbogrit door medewerkers van Arbogrit en door Arbogrit gecontracteerde zelfstandige professionals.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Arbogrit is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit Privacy-Reglement. Haar handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de WGBO. De zelfstandige bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van en de omgang met de gezondheidgegevens van de werknemer.

Arbogrit draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Dit wordt bekrachtigd in het tekenen van een verklaring.

De verwerking van gegevens inzake de gezondheid genieten specifieke aandacht. Deze gegevens mogen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de verzuimbegeleiding en de preventieve taak van een bedrijfsarts. Medische gegevens worden aangemerkt als bijzondere gegevens. De aard van deze gegevens brengt met zich mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Op basis van de WGBO en de wet op de loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ) kan Arbogrit deze gegevens verwerken zonder dat zij daar toestemming voor nodig heeft van de betrokkene. Arbogrit is verplicht de betrokkene te informeren over de verwerking van deze bijzondere gegevens. Dit gebeurt door middel van dit reglement, maar ook in het eerste contact tussen de bedrijfsarts en de werknemer.

Wij schakelen derden in bij de uitvoering van de diensten, zoals een serviceprovider voor het versturen van e-mails en het hosten van de database. Voor zover deze derden daarbij persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy-verklaring worden verwerkt.

Wij hanteren in de verwerking van alle persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijnen.

Wat is voor u als werkgever van belang?

Om u als werkgever goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij gebruiken dit alleen voor onze dienstverlening en de bijbehorende administratie. We delen dit dus niet met derden, anders dan hierboven genoemd.

U kan zich bij ons ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw naam en mailadres dan voor het persoonlijk toezenden van nieuws omtrent Arbogrit en actualiteiten in de arbodienstverlening. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan u zich onderaan in iedere

mail uitschrijven. Uw persoonsgegevens worden dan direct uit ons systeem voor het verzenden van deze nieuwsbrieven gehaald.

Wat is voor u als zelfstandige professional van belang?

Zodra u, mondeling of schriftelijk, heeft aangegeven toegevoegd te willen worden aan ons netwerk, is een aantal zaken met betrekking tot uw persoonsgegevens van belang.

Om u als zelfstandige professional goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij gebruiken dit alleen voor onze dienstverlening en de bijbehorende administratie. We delen dit dus niet met derden, anders dan hierboven genoemd.

Uw cv gebruiken wij in communicatie met potentiële opdrachtgevers. Hierbij benadrukken wij richting de opdrachtgever de wettelijke bewaartermijn en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Wij voegen u toe aan onze mailinglijst. Dit betekent dat u de nieuwsbrief voor bedrijfsartsen ontvangt. Hierin houden wij u op de hoogte van belangrijke, administratieve zaken en andere informatie die van belang is voor de uitvoering van uw werk.

Tijdens onze bijeenkomsten worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze gebruiken wij op social media. Wij proberen deze foto’s zo te maken dat aanwezigen niet te herkennen zijn. Dit is echter niet altijd mogelijk. Wij zullen voorafgaand aan het fotograferen aankondigen dat er foto’s gemaakt worden, zodat u niet in beeld wil komen, daar rekening mee gehouden kan worden. Indien u problemen mee heeft met het feit dat er foto’s gemaakt worden en/of op social media worden gezet, kunt u dat tijdens de bijeenkomst aan ons laten weten.

Wij faciliteren u in randvoorwaarden zoals een adequaat en conform privacy richtlijnen goedgekeurd medisch dossier, beveiligd mailen, voorlichting omtrent de privacy wetgeving en hen voorzien van verwerkersovereenkomsten indien gewenst. Per project/opdrachtgever eis en contract opgesteld met het oog op de naleving van de AV. Tevens verplichten wij u een verklaring te tekenen, waarin u aangeeft in uw werkzaamheden te voldoen aan de AVG.

Wat is voor u als werknemer van belang?

Bij de vastlegging van gegevens van de werknemers, is veelal sprake van bijzondere persoonsgegevens. Daarom leggen wij uit wat wij met uw gegevens doen.

Om goede bedrijfsartsen zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw persoonsgegevens en uw gezondheidsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van bedrijfsartsenzorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Voor medische informatie betreft dit een termijn van 15 jaar. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen tenzij er omstandigheden aanwezig zijn die een langere bewaartermijn rechtvaardigen.

Wij leggen ook, indien noodzakelijk, persoonsgegevens vast van andere zorgverleners, zoals huisartsen, medisch specialisten, psychologen, fysiotherapeuten of andere betrokken (para)medici voor het uitwisselen van gegevens over re-integratietraject van verzuimende medewerkers en ook van niet verzuimende medewerkers uit hoofde van preventie van gezondheidsschade verbandhoudende met het werk. De uitwisseling van gegevens doen wij schriftelijk of elektronisch via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie dan wel in kader van preventieadvisering en duurzame inzetbaarheid na uw toestemming. Wij vragen om uw toestemming voordat we de gegevens beschikbaar stellen aan medisch specialisten, huisartsen en andere betrokken (para)medici. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

Wij gebruiken uw naam voor de financiële afhandeling, zodat Arbogrit een factuur kan opstellen die naar de werkgever of de verzekeraar wordt gestuurd. Concreet betekent dit dat wij uw naam registreren in ons systeem voor controledoeleinden. Deze gegevens worden niet op een factuur gedeeld, maar zijn wel opvraagbaar bij vragen over een factuur.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Eenieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen. Zelfstandige bedrijfsartsen die door Arbogrit zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerking van de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met henduidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. De systeemleverancier die het mogelijk maakt medische gegevens te verwerken in een elektronisch medisch dossier is beschikt over een geldig ISO 27001 certificaat. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan handelen wij conform ons procedure voor het melden van een datalek. Een onderdeel hiervan is het beoordelen of een melding bij Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw gegevens?

Arbogrit vindt het belangrijk dat de opgenomen gegevens juist en volledig zijn. Daarom heeft u een aantal rechten:

 • U heeft recht op inzage in en afschrift van de op uw persoon betrekking hebbende gegevens. Hier valt ook het recht onder om deze gegevens over te dragen aan u of aan een andere organisatie.
 • Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan uzelf of diens gemachtigde. U of uw gemachtigde dient zich te kunnen legitimeren. Wanneer u contact opneemt, brengen wij u van de mogelijkheden op de hoogte.
 • Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen.
 • U heeft het recht op afscherming van gegevens of beperking van het gebruik van uw gegevens wanneer dat overeenkomt met het bepaalde in de AVG.
 • Ieder verzoek dient u in te dienen via info@Arbogrit.nl bij dan wel bij uw behandelend bedrijfsarts van Arbogrit.
 • Het kan het voorkomen dat rechten van anderen of een wettelijke bepaling aan het (volledig) te voldoen aan een verzoek in de weg staan (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Arbogrit stelt u daarvan gemotiveerd in kennis.

Heeft u een klacht?

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Algemeen Directeur via pierre@arbogrit.nl. Mocht u er met hem niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens

R3integratie.nu BV h.o.d.n. Arbogrit
Telefoon: 020-669.14.14
Mail: info@arbogrit.nl
Website: www.arbogrit.nl
Postbus 969
1180 AZ Amstelveen

Algemeen Directeur Arbogrit: drs. P.H.M. Greijmans (pierre@arbogrit.nl).

Bijlage: Definities

Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP): De toezichthoudende autoriteit en onafhankelijke instantie die erover waakt dat persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en zo nodig sancties kan opleggen als dat niet gebeurt.

Betrokkene: Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft, meestal de cliënt, of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger.

Bijzondere persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Derde: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtsreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken (art. 4:10, AVG).

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): Functionaris die door de dienstverlenende partij moet of kan worden aangesteld voor het informeren en adviseren over en het toezicht houden op de toepassing en naleving van de AVG en andere gegevensbeschermingsbepalingen.

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van art. 4:1, AVG.

Toestemming van de betrokkene: Door betrokkene, op goede informatie berustende, specifieke, in vrijheid en ondubbelzinnig gegeven toestemming waarbij betrokkene hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Dat kan door middel van een schriftelijke of mondelinge verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (zoals het elektronisch aanvinken van een hokje).

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (art. 4:8, AVG).

Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (art. 4:7, AVG). De verwerkingsverantwoordelijke is Arbogrit.

 

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

 • Vijverlaan 2
 • 1182 BZ Amstelveen