Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1) Onder opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan R3integratie.nu BV h.o.d.n. Arbogrit (verder: Arbogrit) Arbogrit te Amstelveen, alsmede door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, voor zover zij handelen in de uitvoering van hun beroep of bedrijf.

2) Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan: ieder bedrijf, iedere instelling en iedere persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

3) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever binden opdrachtnemer niet.

4) Arbogrit is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op overeenkomsten eerst van kracht zijn na 14 dagen na schriftelijke mededeling door Arbogrit aan opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarde.

Artikel 2 Aanbiedingen
1) Alle offertes en aanbiedingen die door opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. De in de offerte vermelde aanbiedingen zijn geldig tot twee maanden na dagtekening.

2) Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn niet bindend, tenzij zulks in een schriftelijke opdracht uitdrukkelijk is bevestigd. Met betrekking tot het (intellectuele) eigendom van de in het kader van een aanbieding aangeboden, getoonde en/of gedemonstreerde materialen en/of gegevens worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

3) Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplicht opdrachtnemer niet tot acceptatie van een opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1) Behoudens het hierna in lid 2 gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever daartegen binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging heeft geprotesteerd.

2) Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3) Wijzigingen in de overeenkomst, afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en nadere (mondelinge) afspraken of toezeggingen door (het personeel van) opdrachtnemer gedaan, zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd; daarbij doet opdrachtnemer tevens opgave van de eventuele verhoging of verlaging van de aan opdrachtgever in rekening te brengen kosten en/of honorarium, waartoe zodanige wijziging aanleiding geeft.

Artikel 4 Zekerheid
1) Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever - uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer - voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van diens financiële verplichtingen uit de overeenkomst.

2) Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en de overige contractverplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd de prestatie c.q. levering niet aan te vangen c.q. op te schorten, totdat de verlangde zekerheid door opdrachtgever zal zijn gesteld.

Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtnemer
1) Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert, met dien verstande dat hij de opdracht zorgvuldig en volledig dient uit te voeren. Opdrachtnemer houdt zich daarbij aan de gedragsregels, opgenomen onder artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

2) Opdrachtnemer is gerechtigd om, zo dit naar zijn oordeel gewenst c.q. noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van

opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(n), waarvan de kosten aan opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgaven zullen worden doorberekend. Zo mogelijk en/of nodig zullen partijen hierover overleg plegen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1) Indien partijen in hun overeenkomst dan wel tijdens de uitvoering van de opdracht termijnen overeenkomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen steeds indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van zodanige termijnen zal nimmer kunnen worden aangemerkt als een tekortkoming zijdens opdrachtnemer in de nakoming van diens verplichtingen en geeft derhalve opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

2) Onder aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt hier verstaan aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit handelen door opdrachtnemer dan wel bij hem in dienst zijnde werknemers dan wel door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen.

3) Indien een der partijen bij een overeenkomst schade lijdt doordat de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van een of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) en/of jegens de ander toerekenbaar onrechtmatig handelt als bedoeld in artikel 6:162 BW zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat, is die partij jegens de ander verplicht tot vergoeding van de schade die de andere partij daardoor lijdt.

4) De schade die opdrachtnemer in voorkomend geval jegens opdrachtgever op grond van het bepaalde in het vorige lid verplicht is te vergoeden, bedraagt - onafhankelijk van de rechtsgrond waarop een vordering tot vergoeding van schade gebaseerd wordt - in geen geval meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. De schade die in aanmerking komt voor vergoeding is beperkt tot de loonschade, waarmee bedoeld wordt het brutoloon dat opdrachtgever krachtens artikel 7:629 BW (dan wel in geval van een ambtenaar op grond van diens arbeidsvoorwaardenregeling of –reglement) aan de werknemer of ambtenaar dient te betalen over de periode dat het UWV de wachttijd op grond van het bepaalde in artikel 25, negende lid WIA heeft verlengd (hierna te noemen: “Loonschade”). Opdrachtnemer is voor geen andere schade dan de in dit lid bedoelde schade aansprakelijk. In het bijzonder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties en verlies van gegevens.

5) Opdrachtnemer heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd voor een bedrag ad € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,- per jaar en verplicht zich deze verzekering gesloten te houden.

6) Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het totaalbedrag van het binnen de betreffende overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte netto-honorarium met een maximum van € 25.000,-.

7) Aansprakelijkstelling van de ene partij door de andere partij dient te geschieden binnen één jaar nadat die partij met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis bekend raakte of redelijkerwijs bekend kon raken, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van de ander partij vervalt.

Artikel 7 Tarieven en kosten
1) De tarieven van opdrachtnemer en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten. Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht indien van toepassing. Met betrekking tot de reiskosten kunnen de reistijd (tegen de helft van het voor de adviseur geldende uurtarief), alsmede de kilometerkosten in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

2) Indien het voorstel werkzaamheden of trainingsactiviteiten bevat die aanvangen op een tijdstip en locatie die het voor de trainer noodzakelijk maken de avond van tevoren te overnachten in de regio van de locatie, zullen na overleg de kosten van een hotelovernachting (voor directie € 150,- en voor een trainer € 125,-) in rekening worden gebracht.

3) In geval er cursusmaterialen verstrekt worden, zullen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht, alsmede de daaruit voortvloeiende verzend-/koerierskosten.

4) Opdrachtnemer is gerechtigd desgewenst een redelijk voorschot op het honorarium voor nog te verrichten werkzaamheden en/of nog te maken kosten in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd de aanvraag van de werkzaamheden c.q. de levering op te schorten totdat het in rekening gebrachte voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

5) Indien de opdracht bestaat uit een project, kan opdrachtnemer de overeengekomen prijs als volgt factureren: 50% bij aanvang, de overige kosten steeds na afronden deelactiviteit.

6) De opdracht is in financieel opzicht afgesloten op het moment dat opdrachtgever de eindafrekening heeft goedgekeurd. Opdrachtgever wordt geacht de eindafrekening te hebben goedgekeurd, indien hij binnen dertig dagen na verzending daarvan geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Na die termijn ingekomen bezwaren tegen de eindafrekening kunnen niet meer leiden tot wijzigingen.

7) Arbogrit kan jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, op basis van het jaarlijks CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (reeks werknemers laag).

8) Arbogrit is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven, in overleg met opdrachtgever, dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijsstijging of een prijsstijging uitgaande boven het CBS-prijsindexcijfer (reeks werknemers laag) zal niet eerder van toepassing zijn dan zes weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van Arbogrit aan opdrachtgever.

 

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten
1) Opdrachtgever is verplicht de gefactureerde bedragen binnen vijftien dagen na factuurdatum te betalen. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden in Nederlandse valuta zonder kortingen of verrekeningen.

2) Indien binnen de gestelde betalingstermijn geen betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is, is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, welke rente wordt gecumuleerd per jaar.

3) Alle door opdrachtnemer ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (onverminderd de verschuldigdheid van te liquideren proceskosten), zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,-.

4) Betalingen strekken allereerst in mindering op: kosten, verschenen rente, hoofdsom van de oudste factuur.

Artikel 9 Gegevens van opdrachtgever
1) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer komen.

2) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en verplicht zich jegens opdrachtnemer tot vrijwaring ter zake.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, houdt Arbogrit zich de rechten en bevoegdheden voor die Arbogrit toekomen op grond van de Auteurswet.

2) Alle door Arbogrit verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Arbogrit worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3) Modellen, logo’s en beeldmerk dan wel productomschrijvingen en rapporten van Arbogrit mogen niet aan derden (anders dan aan opdrachtgever en daaraan verbonden en met name genoemde externe adviseurs en dienstverleners) worden verstrekt met de bedoeling te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals het geven van trainingen of andere activiteiten zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Arbogrit, noch mogen onderdelen van trainingsmateriaal verstrekt worden aan derden.

4) Arbogrit behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Overmacht
1) Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder tevens begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtnemer, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze voort te zetten.

2) Indien er zich aan de zijde van opdrachtnemer een situatie van overmacht voordoet die gedurende een maand heeft voortgeduurd, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor het niet nagekomen gedeelte te ontbinden.

3) Niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming door opdrachtnemer ten gevolge van overmacht in de zin van dit artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door opdrachtgever deswege geleden kosten, schaden en interesten.

Artikel 12 Einde van de overeenkomst
1) De overeenkomst, bestaande uit een project, eindigt door voltooiing van het project.

2) De overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt, kan door ieder van partijen worden beëindigd door opzegging. Opzegging van zodanige overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3) Annulering van de opdracht/activiteit is kosteloos wanneer gebruik wordt gemaakt van de go-no-go clausule.

4) Tenzij tussen partijen anders overeengekomen geldt dat indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd of bestaat uit een bepaald project, tussentijdse opzegging niet mogelijk is, tenzij er sprake is van dringende omstandigheden, waardoor van opdrachtnemer of opdrachtgever in redelijkheid niet meer gevergd kan worden de overeenkomst nog langer te laten voortduren.

5) Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. surseance van betaling aanvraagt;
c. de bedrijfsvoering staakt.
6) In al deze gevallen worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
1) Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2) Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst c.q. de uitleg van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen, met uitzondering van de geschillen die tot de absolute competentie van de Kantonrechter behoren, in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 14 Gedragsregels
Opdrachtnemer hanteert de navolgende gedragsregels.
1) Opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van zijn beroep kan schaden.
2) Opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden, waarvan hij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.
3) Opdrachtnemer zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten, indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever.
4) Opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te zijner kennis gekomen vertrouwelijke informatie.
5) Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen opdrachtgever en hem.
6) Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat als zodanig te garanderen.
7) In beginsel wordt het honorarium van opdrachtnemer bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten.
8) Indien problemen rijzen ten gevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs werkzaam zijn, dan zal opdrachtnemer zich zodanig opstellen dat het belang van opdrachtgever centraal blijft staan.
9) Opdrachtnemer zal aan personen in dienst van opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht geen aanbiedingen voor functies bij het bureau van opdrachtnemer of bij een van zijn andere opdrachtgevers doen.
10) Opdrachtnemer garandeert haar neutraliteit en onafhankelijkheid.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

  • Vijverlaan 2
  • 1182 BZ Amstelveen