Klachtenreglement

Klachtenreglement Arbogrit

Klanten zijn voor ons van belang. Daarom doen we onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daar waar gewerkt wordt kan er – ondanks onze zorgvuldigheid – altijd iets misgaan. Wanneer u vindt dat we in onze dienstverlening richting u (als persoon of als organisatie) tekortschieten, dan willen wij dat graag van u horen.

Breng ons op de hoogte, zodat we de situatie kunnen bekijken en gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. U bespreekt het probleem gewoon met de betreffende medewerker van Arbogrit.

Is uw klacht ingewikkelder van aard en kan het niet in een gesprek worden opgelost, dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk mede te delen volgens de volgende procedure: 

 1. Een klacht in het kader van deze regeling is iedere schriftelijke uiting van onvrede door of namens een belanghebbende inzake de dienstverlening van Arbogrit in het algemeen of inzake het handelen of nalaten van individuele medewerkers van Arbogrit, welke niet mondeling na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen, met uitzondering van meningsverschillen over uitspraken of oordelen van Arbogrit inzake arbeidsongeschiktheid.
 2. De klager kan zich bij het indienen en het vervolgen van de klachtprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).
 3. Iedere schriftelijke klacht wordt door Arbogrit geregistreerd naar herkomst, korte inhoud en datum van ontvangst.
 4. Ontvangst van de klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag van ontvangst aan de klager schriftelijk bevestigd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
 5. De klager ontvangt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord, waarin de klacht en de voorgestelde oplossing of te nemen maatregelen worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.
 6. Indien de klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht maakt hij/zij dit binnen één maand schriftelijk kenbaar aan de directie van Arbogrit.
 7. De klager wordt binnen één week na ontvangst van de in het voorgaande artikel bedoelde mededeling, door Arbogrit in de gelegenheid gesteld mondeling de klacht toe te lichten aan de directie.
  Indien dat door beide partijen nuttig wordt gevonden en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de directie (de klachtverantwoordelijke) ook de medewerker op wie zich de klacht toespitst, aanwezig is. Dit mondeling onderhoud wordt schriftelijk vastgelegd.
  Indien de klager geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot mondeling onderhoud ontvangt hij/ zij binnen twee weken een definitieve beslissing van de directie van Arbogrit.
 8. Tijdens het mondelinge onderhoud (zoals dit in het vorige artikel is beschreven) kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht.
  Klager kan hierop onmiddellijk reageren. Indien er voor beide partijen een bevredigende oplossing wordt overeengekomen, wordt dit aan het einde van het gesprek schriftelijk vastgelegd.
 9. Indien het mondelinge onderhoud niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen, wordt aan de klager uiterlijk binnen twee weken na het mondelinge onderhoud schriftelijk een definitief voorstel gedaan voor afhandeling van de klacht.

Onze werkwijze rondom klachtenafhandeling is gebaseerd op de Uniforme Klachtenprocedure Arbodiensten.

Indien u het niet eens bent met het door ons gegeven advies over arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid en ook indien u de re-integratie-inspanningen van de werknemer of werkgever wil toetsen of u een oordeel wil over passend werk binnen het bedrijf, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (second opinion).

Op dergelijke situaties is het klachtenreglement niet van toepassing. Ook medisch inhoudelijke beslissingen over arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid en het advies hierover aan de werkgever of adviezen over keuringen kunnen niet door middel van deze klachtenprocedure worden aangekaart.

Voor dit soort zaken staan procedures open bij andere instanties zoals het UWV.

Voor wie

Arbogrit richt zich op organisaties van 300 medewerkers of meer. De sector of branche is minder relevant. Onze ervaring is divers en teams worden altijd op-maat samengesteld, gegeven de uitdaging die er ligt. Ons netwerk beslaat heel Nederland.

Contact

Bezoekadres

 • Vijverlaan 2
 • 1182 BZ Amstelveen